Hoàn thiện tính năng Outline Content V1

Hoàn thiện tính năng Outline Content V1