Cập nhật tính năng Schema Generator

Cập nhật tính năng Schema Generator